REGULAMIN

1. Strzelanie z broni pneumatycznej (karabinek paintball’owy zwany dalej markerem) może odbywać się tylko w wyznaczonym terenie, zwanym dalej „polem gry”.

2. Nie istnieje ścisła granica wieku. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę opiekunów na udział w zabawie.

3. Prawo gry maja osoby nie będące pod wpływem alkoholu, ani innych środków odurzających.

4. W polu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania bez maski ochronnej, ponieważ trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie.

5. Poza polem broń musi być w stanie zabezpieczonym i lufą skierowana do ziemi.

6. Zabrania się strzelać w przeciwnika z odległości mniejszej niż 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.

7. Walka wręcz jest zabroniona.

8. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:

• trafienia środkiem przeznaczonym do paintball’a, pozostawiającym ślad farby

• własnej deklaracji o wyłączeniu z gry.

9. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą rękę trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki. Trafienie w broń czy obuwie powoduje wyeliminowanie z gry.

10. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.

11. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.

12. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.

13. Zabrania się kierowania ognia poza obręb pola gry.

14. W razie stwierdzenia, że uczestnik gry zdjął maskę należy natychmiast przerwać ogień i powiadomić obsługę.

15. Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią.

16. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi.

17. Gramy tylko kulkami organizatora. Gracz może przynieść swój marker.

18. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi.

19. W przypadku zawinionego uszkodzenia broni lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną.

20. W przypadku stwierdzenia przez obsługę nie stosowania się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, uczestnik może zostać wycofany z gry.

21. Uczestnik gry oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

22. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.